Privacyverklaring, Viellevoye


Praktijk Viellevoye is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en een wettelijke plicht dat er door de behandelende therapeut een dossier wordt aangelegd. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

De therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat:
- Er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan
- Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
- Uw behandelende therapeut de enige is die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Er geldt een wettelijk beroepsgeheim.

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens van de cliŽnt die worden verwerkt:
- Naam, adres en woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Datum van de behandeling
- Omschrijving van de behandeling: Overige natuurgeneeskunde
- Kosten van het consult
- Ziektekostenverzekering en polis-nummer
- Gezondheid/ medische gegevens

Bij minderjarigen ook naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Beide ouders dienen schriftelijke toestemming te geven voor de behandeling bij kinderen jonger dan 16 jaar en geven daarmee toestemming tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
Indien van belang tevens:
- Huisarts
- School van de minderjarige cliŽnt
- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals melding bij Veilig Thuis, begeleiding door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode en stelt de belangen van de cliŽnt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliŽnt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Het is mogelijk dat met collegaís of in intervisiegroepen casuÔstiek wordt besproken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Er geldt een wettelijke bewaarplicht van het dossier van 20 jaar. In geval van een datalek moet ik dit melden en zal daar naar handelen.

Verhindering behandelaar
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken niet in staat is zelf de behandeling uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Ook zal een waarnemer worden ingeschakeld voor het afbellen of verzetten van afspraken indien nodig.

Aansprakelijkheid
De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Telefonische spreekuur
Als er gedurende de periode van therapie vragen of opmerkingen zijn die cliŽnt telefonisch wenst te bespreken, wordt u teruggebelt als u uw naam en telefoonnr achterlaat op tel 06 33309552.

Andere therapieŽn en verantwoordelijkheid
De behandeling is niet geschikt of bedoeld ter vervanging voor acute medische interventie. Er wordt verwacht dat u eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dit iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De praktijk onthoudt zich zo veel mogelijk van uitspraken over behandelingen en medicatie van andere disciplines en heeft niet de intentie om een andere behandeling of medicatie te doorkruisen.

Veiligheid en informatie
Voor de veiligheid is het wenselijk dat de therapeut weet heeft lichamelijke en geestelijke diagnoses. Ook het vermelden van de gebruikte medicatie is wenselijk. Dit kan de behandeling beÔnvloeden. Ook het gebruik van alcohol of drugs dient te worden vermeld. Bij het achterhouden van gegevens kan de therapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Deze privacyregels zijn samengesteld uit de regels van:

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
WGBO - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
VBAG - Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Naam therapeut: A.H. Viellevoye

Praktijkinfo: www.viellevoye.nlbel 06 33309552